DEÜ REKTÖRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASINA CEVABEN!

Değerli Eğitim ve Bilim İşgörenleri

11 Haziran pazartesi günü 17.00’de www.deu.edu.tr adresinden ‘’Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminden Yetkili Sendikaya çok sert açıklama’’ başlığıyla yayınladığı açıklamayı aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesinin Akademik ve İdari tüm personeline e-mail ile iletmiştir.

Açıklamaya konu olan olayın ana öznesi; yani sendika Temsilci odasının kapı kilidinin Cumartesi günü mesai saatleri dışında kırılması ve içerideki sendikal dokümanlarımız ve eşyalarımızın alıkonulmasına hiç değinilmemiştir.

Ayrıca odaya girildiği sırada camda asılı olan iki adet afişimiz (Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu ve Atatürk’ü anlatmaya devam edeceğiz yazılı afiş) yırtılıp buruşturularak koridora (atıl durumda bulunan halıların altına) atılması yalanlanmıştır. Olaydan sonraki Pazartesi günü eşyalarımızın teslimi sırasında tuttuğumuz ve teslim eden ile teslim alanların imzaladığı tutanakta afişlerin durumu yazılıdır. Ayrıca afişler elimizdedir. Gerekli görülmesi halinde üzerinden parmak izi alınması için adli makamlara teslim edebiliriz.

Öğretim üyeleri binası Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ortak kullanımında bir binadır. Kullanım alanları da önceden belirlenmiştir. Kullanılmaya başladığı andan itibaren ”Sendika Odası” olarak belirlenmiş bir yerin devir teslimi doğaldır ki, yine sendikalar arasında olmalıdır. Ve öyle de olmuştur. DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan ve yetkili sendikanın en az yedi yıldır kullandığı Sendika Temsilci Odasının anahtarı, şubemizin yetkili olması nedeniyle bina görevlisi tarafından bize teslim edilmiştir. Önceki yetkili sendika eşyalarını toplayıp odayı boşalttıktan sonra anahtarı bu kişiye teslim etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ilk kez yetki devri olmuştur. Odanın devir teslimi ile ilgili ne yazılı bir yönetmelik vardır ne de bir örnek vardır. Anahtar ve oda devir tesliminde bir art niyet yoktur. Hayatın olağan akışına uygun biçimde gereken olmuş, oda yeni yetkili sendika yöneticilerine teslim edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde neredeyse tüm fakültelerde bir ya da birkaç oda mescit yapılmaktadır. Olaya konu olan Fen Fakültesinde mescit eksiği olduğu konu ile ilgili imza toplandığı,  imzaların Rektörlüğe teslim edildiği, mescitlerin yerlerinin belirlendiği, yakın zamanda açılacağı sosyal paylaşım sitesinde bulunan DEÜ Mescit ve Cami Topluluğunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda görülmektedir. Dolayısıyla fakültede mescit yapılmak için yer arandığı, boş ve uygun oda bulunamadığı sendika temsilci odasının bu amaç ile kullanılabileceği duyumu sendika yöneticilerimize ulaşmıştır.

Olaydan sonra, Şube Yöneticilerimizin Rektör Vekili ve üst yönetimi ile yaptığı görüşmede, Rektör Vekili odanın derhal sendika yönetimine verilmesi gerektiğini söylemiş, fakat Genel Sekreter odayı teslim etmeyip başka bir oda verebileceklerini bildirmiştir. Ayrıca Genel Sekreter odaya girilmesi talimatını görevlilere telefon ile verdiğini dört şahidimiz huzurunda söylemiştir.

Rektör vekilimiz ve üst yönetimi ile yapılan görüşmelerde görevde ihmali ve kusuru bulananlar hakkında inceleme ve soruşturma açılması talebimize olumlu yanıt alınamamıştır. DEÜ’nün açıklamasında belirtildiği üzere,  görevde kusuru olanlar hakkında inceleme başlatılmış olmasından memnuniyetimizi belirtmek isteriz.7 Haziran 2018 tarihinde sendikamız tarafından Konu İzmir Cumhuriyet Savcılığına ve YÖK’e aktarılmış olup yeni bir müracaata gerek yoktur.

Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler, ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir. Laik, Çağdaş, Bilimsel, Demokratik Üniversite için akılımızın fikrimizin rehberi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve Devrimleri doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Eğitim İş izmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi Yönetimi

Facebookmail

ÖYP KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Değerli Eğitim ve Bilim İşgörenleri
01/09/2016 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı KHK ile 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa ÖYP kapsamında 33/A fıkrası uyarınca Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış olanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/ D statüsüne dönüştürülmüş idi.
Gelişmeler üzerine Eğitim İş izmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi olarak hemen harekete geçtik.Öyp Araştırma Görevlisi Arkadaşlarımızla toplantılar yapıp biraraya geldik.Bu toplantılara Eğitim İş sendikası Yükseköğretim Avukatı Ozan Karakaya da katıldı.Birlik olmaya birlikte hareket etmeye karar verdik.Kendi aramızda ileitişim grupları oluşturduk.Üniversite Rektörleri ve YÖK Öyp Koordinatörlüğüne sorunlarımızı iletme kararı aldık.
Konu ile Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu Yöneticileri ile birlikte Yükseköğretim Kurumu Öyp Koordinatörlüğünü ziyaret ederek ÖYP mağduru arkadaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimiz ilettik.26/05/2017 tarih 200/232/390 sayılı Genel Başkanımızın imzaladığı yazıyı Yükseköğretim Kurumuna ilettik.
10 Mayıs 2018 tarihinde 50/D maddesi kapsamındaki Öyp Araştırma Görevlilerinin 33/A kadrosuna atanmaları TBMM’de kabul edildi.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.

Değerlendirmemiz;

a) Başarısızlık sebebiyle ÖYP kapsamında süresi içerisinde lisansüstü eğitimini tamamlayamayanlar, terör örgütü üyelik veya iltisakı sebebiyle ilişiği kesilenler haricinde doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayan fakat kadrosu devam etmeyenler 18.06.2018 tarihine dek başvurmaları halinde 33/a kapsamında atamaları yapılacaktır. Esasen bu konuda Deu’nun Yök’e yapmış olduğu bir başvuru mevcut, bu başvuruya YÖK tarafından verilen yanıt “‘Statüleri 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülen ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin aynı kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca yeniden atanmalarında, üniversitece belirlenmiş kriterlerin/usul ve esaslarının uygulanması gerektiğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı görülmektedir.” şeklinde olup, herhangi bir kriter aranmaksızın ÖYP kapsamındaki 50/d i araştırma görevlileri 33/a ‘ya geçirilebilecektir ki nitekim DEU bu işlemi tesis etmiştir. Bazı üniversiteler tarafından yapılan fiili uygulama komisyonların ve milletvekillerinin yoğun çalışmaları, sendikamız ve ÖYP’li öğrencilerin oluşturdukları kamuoyu kanunlaşmış ve yeknesaklık sağlanmıştır.

b) 50/d kapsamında kadroları devam eden (öğrenime bağlı kadro) araştırma görevlileri de yine 18.06.2018 tarihine dek başvurarak 33/a kadrosuna geçiş yapabileceklerdir.

Devam hükmü olan ihtiyaç durumunda görevlendirme ise ÖYP’li arkadaşların bir kısmı tarafından tepki ile karşılansa da, görevlendirme keyfi olarak yapılamayacaktır. Burada kanuni düzenlemede bir sorun yok fakat uygulamada çıkabilecek uyuşmazlıklar olacaktır. Bunun nihai kararını da yargı organları verecektir.
Konu ile ekteki dilekçeyi kullanarak müracaatta bulunabileceğiniz gibi sendikamız her türlü hukuki desteği vermeye hazırdır.
Aklımızın Fikrimizin rehberi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında mücadele etmeye devam edeceğiz.
Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail

ODAMIZIN KAPI KİLİDİNİN KIRILMASI KONUSUNU SAVCILIĞA TAŞIDIK

Değerli Eğitim ve Bilim İşgörenleri
Dokuz Eylül Üniversitesinde 15 Mayıs 2018 Tarihinde 554 üye ile Eğitim İş izmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubemiz Yetkili sendika olmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesinde üst yönetim görev değişikliklerinden sonra Üniversitede yürüttüğümüz sendikal faaliyetlerimiz gözle görülür bir şekilde engellenmeye çalışılmış bunun çabası içerisine girilmiştir.. Şube yöneticilerimize ön inceleme ve soruşturmalar açılmış, Şube Yöneticilerimizin ve İşyeri Temsilcilerimizin bir kısmının görev yerleri değiştirilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe yerleşkesinde Yetkili Sendikanın kullanımına tahsis edilen Temsilci odamız mesai saatleri dışında yönetim kurulu üyelerine her hangi yazılı ve sözlü bir bildirim yapılmaksızın Cumartesi günü Fen Fakültesi görevlileri tarafından kapı kilidi kırılarak girilmiş, içerideki sendikal dökümanlarımız ve eşyalarımız danışmada iki gün boyunca tutulmuştur. Temsilcilik Odasının camına içeriden astığımız bir tanesinin üzerinde Atatürk resmi bulunan ”Atatürk’ü anlatmaya devam edeceğiz” yazılı afiş yırtılmış, buruşturulmuş ve koridorda atıl halde bulunan halıların arkasına atılmıştır.Bu olaydan sonra Rektör vekili ve üst yönetim ile yaptığımız görüşmelerde talimatın Genel Sekreter tarafından verildiği kendisi tarafından doğrulanmıştır.
Konu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, Görevi Kötüye Kullanma ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet suçlaması ile başvurumuzu yaptık.
Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler, ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir. Laik, Çağdaş, Bilimsel, Demokratik Üniversite için akılımızın fikrimizin rehberi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve Devrimleri doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğiz.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi Yönetimi

 

 

Facebookmail