2020′ ye Girerken Yükseköğretim Konulu Çalıştay düzenledik.

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi tarafından 14 Aralık 2019 tarihinde Alsancak’da bulunan Havagazı Fabrikasında ‘’ 2020’ye Girerken Yükseköğretim’’ konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştaya İzmir’de Devlet Üniversitelerinde görev yapan Eğitim İş üyesi Akademik ve İdari Teknik personel katıldı.
Doç. Dr. Bilgin Çelik; 39. madde kapsamında Yurtdışı görevlendirmelerde temel sorunlar,
Prof. Dr. Doğan Göçmen; Yükseköğretimde Bilim, Ahlak Mobbing,
Dr. Öğretim Üyesi Haluk İşler; Türkiye’de Meslek yüksekokulları özelinde Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemine İlişkin Temel Yaklaşım ve İlkeler,
Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı; YÖK Bağlamında Yabancı Dil,
Prof. Dr. Acar Savacı; Niçin Eğitim,
Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci; Yükseköğretim Genel Değerlendirmesi,
Haşim Karaman; Üniversitelerde Sendikal Örgütlenme,
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu; Üniversitelerde Yeni Dönem Norm Kadro Yönetmeliği,
Av. Ozan Karakaya; Üniversitelerde Mobbing,
Erhan Şahin; Yükseköğretim Personelinin Yükseköğretimi,
Hüseyin Bozdağ; Geçici Görevlendirme, Vekalet Uygulamaları ve İdari İşgörenlerin Görevde Yükselme Başlıkları Bağlamında Türkiye Yükseköğretiminin Yönetişim Sorunsallıkları,
Öğr. Gör. Hızır Baki Buzlu; Engelli Hakları,
Doç. Dr. Oktay Gökdemir; Mobing konularında bildiri sundular. Çalıştayın ilk bölümünde Katılımcılar kürsüden bildirilerini özetlediler. Öğlen yemeğinin ardından ikinci bölümde çalışma grupları oluşturuldu. Oluşturulan dört çalışma grubunda katılımcılar fikir alıverişinde bulundular.
Akademik Personel Çalışma Grubunda ; Yabancı Dil Sorunu konusunda sınavlarda format değişikliğine gidilmesi, Yökdil, Yds, Toefl sınav sisteminin gözden geçirilmesi, kurslar düzenlenmesi, Yurt Dışı Görevlendirmelerde Kolaylaştırıcı Politikalar Geliştirilmesi, Ar Ge Desteklerinin Arttırılması, Mesleki Eğitim Konularında Tüm paydaşlar ile İstihdam ve Yaşama Dair Eğitimler Geliştirilmesi, Yabancı Dilde Eğitimin Ulusal Resmi Dilde Desteklenmesi, Bologna Süreçleri Üzerine Üniversitelerin Özgün Niteliklerinin Kaybolmasına Neden Olduğu konuları konuşuldu, öneriler geliştirildi.
İdari Personel Çalışma Grubunda; İdari Teknik personelin Yükseköğretim Tazminatından Yararlanması, Liyakatsız Atama ve Yükseltmelerin Önlenmesi, 3600 Ek göstergenin tüm memurlara verilmesi, Emeklilikte yaşanan mali kayıpların telafisi, Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 5. Derece Altına Düşebilmeleri, Üniversitelerde Görev yapan Memurların Diğer kurumlardan düşük maaş almaları, Yükseköğretim işgörenlerine Sınavlarda Gözetmenlik Görevi Verilmesi, Memurların Ötekileştirilmesi, Eşitsiz Davranışlar, Görev Tanımlarının Yapılması, Vekalet ve 13-B 4 Geçici Görevlendirmeler,Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılması konuları konuşuldu, öneriler geliştirildi.
Yükseköğretimde Sendikal Örgütlenme Çalışma Grubunda; İşyeri Temsilcilerin ve Eğiticilerin Eğitimi, Kalem, Rozet, Anahtarlık gibi Materyallerin çoğaltılması, Yükseköğretim ile İlgili Afiş, Broşür, Bülten, Kitapçık Hazırlanması, Üniversitelerde (Belediyelerde Olduğu Gibi) Toplu Sözleşme Mücadelesi, Birlik ve Dayanışma İçin Düzenlenen Ssyal Etkinliklerin Düzenlenmesi, Genel Merkez Yönetimlerinde Yükseköğretim İşgörenlerinin söz sahibi olmaları, Komisyonlar Kurulması, Bölgesel Yükseköğretim Şubelerinin Kurulması, STK ve Sendikalara Üye olan Yönetimlerinde Görev Alan Akademik Personele Akademik Puan Teşviği verilmesi, Sendikaların Yıllık Faaliyet Raporlarının, Eylem ve etkinliklerinin Üniversite web sayfalarında yayınlanması, Atatürk İlke ve Cumhuriyet Devrimlerinin Anlatılması, Ulusal Günlerde Etkinlikler Düzenlenmesi konuları konuşuldu, öneriler geliştirildi.
Mobbing Çalışma Grubunda; Organize İtibarsılaştırma olduğu kanısına varılan Mobbing konusunda şeffaf Dönüşüm, Mobbingin tanımlanıp Disiplin Suçu Olarak Yer Alması, TCK karşılığı oluşturulması, Üniversitelerde Profesyonel Uzman Arabulucuk Geliştirilmesi, Disiplin Kurullarında Son savunmanın Sözlü Yapılması, Mobbing soruşturmalarının Komisyon tarafından yapılması Komisyonda Üniversite dışından Hukukçuların ve Sendika Temsilcilerinin yer alması, Öğrencilerin Doğrudan Taraf Olmadığı Kovuşturmalarda Tanık Olarak Alınmaması, Tüm İşgörenlere Mobbing konusunda Bilgilendirme Toplantıları Yapılması, Her Üniversitede Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri verilmesi konuları konuşuldu, öneriler geliştirldi.
Çalıştaya Sunulan Bildiriler ve Çalışma Gruplarının sonuç raporları Kitap haline getirilecek ve Eğitim iş Genel Merkezi Tarafından 2020 Nisan ayında Ankara’da yapılacak Devrimci Eğitim Şurasına sunulacaktır.,
2020’ye Girerken Yükseköğretim Çalıştayına Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail