DEÜ YEMEK ZAMLARI GERİ ALINSIN

Dokuz Eylül Üniversitesi yemek fiyatlarına yapılan %114’lere varan zammı kabul etmiyoruz.Zammın iptal edilmesi ve Yemekhane komisyonu kurulması ile ilgili taleplerimizi içeren topladığımız 1200 imzayı Rektörlük önünde basın açıklaması yaptıktan sonra DEÜ Genel Sekreteri Sayın Abidin Öztürk’e teslim ettik.Abidin Bey yemek fiyatlarına yıllardır düşük zamlar yapıldığını bu nedenle bu yıl zammın yüksek olduğunu belirtti.Bizler böylesine bir zammı kabul etmeyeceğimizi bildirdik.Ayrıca Üniversitenin tüm bileşenlerinin, sendika temsilcilerinin ve beslenme uzmanlarının bulunacağı Yemek Komisyonun kurulması gerektiğini, yemekhanelerdeki hijyen şikayeti, aylık yemek listelerinin uyumsuzluğu gibi konuları da ilettik.Genel Sekreterimiz yemekhane komisyonu ve yemeklerin kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.Yapılan zamları da gözden geçireceklerini belirtti.

Basın Açıklaması Metni:

BASINA VE KAMUOYUNA

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğrenci ve işgörenlerin yararlandıkları öğle yemeği fiyatlarına 2016 takvim yılında uygulanmak üzere yapmış olduğu %114’e varan artışlar  kabul edilemez bu artışlar derhal geri alınmalıdır.

Bizler müşteri değiliz, Öğrenciyiz, İşgöreniz.

Bu yeni düzenleme kendi içinde haksızlıklar içermektedir. Öyle ki; en yüksek gelir grubunda yer alan işgörenlere %25 artış yapılırken düşük gelir grubundaki işgörenlere %114’e ulaşan artış yapılmıştır. İşgörenlerine karşı  işlemlerinde eşitlik ilkesine göre hareket etmek zorunda olan Rektörlüğünüz açıkça haksız olan bu kararının gerekçesini açıklamalıdır.

Kamu kurumları içinde en düşük ücreti Yükseköğretim İşgörenleri almaktadır.Ek ödemelerin olmadığı,ikinci öğretim ücret ödemelerinin 50 saatle sınırlandığı, idari personele az da olsa katkı sağlayan sınav görevlendirmelerinin kaldırıldığı ve 2016 yılı için maaş artış oranları % 6 iken yemek fiyatlarında %25-%114 arası değişen artışın açıklanabilir bir yönü yoktur.

Yemek yardım yönetmeliğine göre yemek maliyetinin yarısı işgörenler tarafından karşılanırken diğer yarısı devlet katkısı olarak Rektörlük bütçesine aktarılmaktadır. Haftalık yemek yiyen İşgörenlerin ortalama günlük öğün bedelini 4TL olarak kabul ettiğimizde toplamda bir öğün yemek için devlet katkısı da dahil 8 TL ödendiği sonucuna ulaşırız. Haftalık yemek yüklemeyip günlük yemek ücretinin 7.5 lira olduğunu düşünürsek günlük yemek ücreti olarak Rektörlük kasasına 11.5 lira girmektedir. Bu durumda DEÜ Rektörlüğünün şu soruları açıklaması gerekmektedir: Kuruluş ve amortisman giderleri, çalışan ücretleri, kira, elektrik, su giderleri olan yanı sıra devlete vergi ödeyen üstüne kar eden bir işletme bir öğün yemeği 8 TL bedelle sunabilmekte iken giderlerini karşılamak dışında bir yükümü olmayan DEÜ Rektörlüğünün bu kadar yüksek bir yemek ücreti belirlemesinin ardındaki gerçekleri işgörenlerine, öğrencilerine açıklamak zorundadır. DEÜ SKS kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde yönetilmediğini düşünmekteyiz.

Mevcut haliyle yemekhane ve kantinlerin hijyen, servis, yemek listesinin düzenlenişi ve de sunumuna yönelik yoğun şikayetler bulunmakta iken yaşama geçirilmeye çalışılan fahiş fiyat artışı yemekhane ve kantinlerimizin özel sektöre devredilmesine zemin hazırlamayı mı amaçlamaktadır? DEÜ Rektörlüğü bu konudaki görüşünü açık ve net olarak ortaya koymalıdır.Sendikamız EĞİTİM İŞ olarak  işgörenlerin ve öğrencilerin en iyi koşullarda, en iyi yemeği en ucuza tüketebilmesinin olanaklı olduğunu biliyor ve kamu olanaklarını kullanarak bunun sağlanabileceğini savunuyoruz. Bu gerekçelerle yemekhane, kantin ve kafeteryalarımızın özel sektöre devrinin sonun kadar karşısında olacağız, kabul etmeyeceğiz.

Sendikamıza gelen yoğun şikayetlerde aylık yemek listelerinin düzensiz yapıldığı, kalori hesabı gözetilmediği, yemeğin sunumu sırasında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı, yemekhanelerde kullanılan tabak, bardak, çatal, kaşık, sürahi gibi malzemelerin yeterince temiz olmadığı dile getirilmektedir.Sendikamızın defalarca dile getirdiği Yemekhane Komisyonunun kurulması talebi yerine getirilmemiştir. Öğrenci, işgören, sendika temsilcileri, beslenme uzmanı ve Rektörlük yönetiminin katılımıyla ”Yemekhane Komisyonu” acilen oluşturulmalıdır.

DEÜ Öğrenci ve İşgörenlerinden topladığımız 1200 imzayı Rektörlüğe iletiyoruz. DEÜ Rektörlüğünü, yemek fiyatlarına  yaptığı fahiş fiyat artışını derhal geri almaya çağırıyoruz.Aksi takdirde Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube olarak hukuki mücadele başlatacağımızı duyuruyoruz.

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube

(Yükseköğretim Şubesi)

Facebookmail

TERÖRÜ LANETLİYORUZ!

Ankara’da yaşanan hain terör saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Tanrıdan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.Her türlü terör saldırısını lanetliyor, kınıyoruz.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar olarak teröre teslim olmayacağımızı bir kez daha haykırdık.18 Şubat 2016 17.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptık.Basin açıklamamıza Izmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Milletvekilleri ve Belediye Başkanları destek verdi.

Facebookmail

AÖF SINAV GÖREVLENDİRMELERİ

AÖF sınav görevlendirmeleri hakkında;
Üniversitenin tüm bileşenleri bir bütündür.İdari ve teknik personel de bu bütünün bir parçasıdır.Rektörlüğümüzün işgörenlerimizin yanında yer almasını,Anadolu Üniversitesinden kararını gözden geçirmesini istemesini, aksi takdirde Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkelerinde Aöf sınavları yapılmamasını istiyoruz.
Not:Aynı talepleri Ege Üniversitesi Rektörlüğüne de yazılı olarak ilettik.

Facebookmail

ŞUBEMİZİ KURDUK ATA’MIZI ZİYARET ETTİK

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikasının ilk Yükseköğretim Şubesi olarak kurulan İzmir 4 No’lu Şubemiz tüzel kişiliğini kazandıktan sonra ilk etkinlik olarak Anıtkabir ziyareti yaptı.30 Ocak 2016 saat 10.00 Anıtkabir Komutanlığınca düzenlenen törende Şubemizin kurucu Başkanı Haşim KARAMAN ve kurucu üyelerimizden yaklaşık 50 kişilik bir grup Atamızın mozolesine çelenk bıraktı.Toplu fotoğraf çekiminden sonra Anı defterine günün anlamına uygun yazı yazıldı.Daha sonra Kurtuluş Savaşı Müzesi Rehber askerlerimizin anlatımı ile gezildi.Törene Genel Sekreter Mehmet Altıntop eşlik etti.Genel Merkezin öğle yemeği ikramından sonra 1. Meclis ve 2. Meclis gezildi.

Facebookmail

İkili Öğretim uygulamalarında Fakültelerdeki farklı uygulamaların düzenlenmesi için DEÜ Rektörlüğe başvuru yaptık.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

İşyeri ziyaretlerimizde ikili öğretim uygulamalarında gerek yasaya aykırılık gerekse birimler arasında farklı uygulamalar olduğu yönünde yakınmaların öne çıkması üzerine Rektörlüğünüzün bilgilendirilmesinde yarar görülmüştür.
İkili öğretim yapılmakta olan birimlerde görev yapan öğretim elemanları, özellikle sınavlara ilişkin görevlendirmelerin sınav öncesinde hazırlanan çizelgede adlarının yazılması ve bu çizelgenin e-posta hesaplarına iletilmesi şeklinde gerçekleştirildiğini yanı sıra fazla çalışma niteliğindeki bu görevlendirmelere ilişkin herhangi bir ücret ödenmemekte olduğunu dile getirmektedirler. 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 9, 10, 11 ve 12. maddeleri yakınılan konulara ilişkin düzenlemeleri açıkça belirtmiştir. Buna göre öğretim elemanlarının bölüm kurullarının görüşü doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenmeleri yanı sıra ek ders/fazla çalışma niteliğindeki görevlendirmelerin ücretlerinin ödenmesi yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.
Yasaya aykırılık ve birimler arası uygulama farklılıkları şeklindeki yakınma konularına ilişkin önlemlerin alınması dileğimizi gereği için bilgilerinize arz ederiz.

Haşim Karaman
Eğitim İş İzmir 4 No’lu
(Yükseköğretim) Şube Başkanı

Facebookmail

Yeni Şubelerle Daha Da Büyüyoruz

Eğitim-İş, en sade üyemizden başkanlarımıza kadar bütün arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda, eğitim çalışanlarının takdirini kazanarak zor koşullara karşın üye sayısını hızla artırmaya devam etmektedir.

Yeni üyelerimizin katılımıyla şube sayımız da hızla artıyor. İzmir 4 No’lu Üniversiteler Şubemiz (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü), emek mücadelesinde sendikamıza yeni bir heyecan ve güç kazandırmıştır.

Ülkemizdeki yurtseverlere, aydınlara, sınıf mücadelesi veren emekçilere ve kurumlara karşı baskı ve sindirme politikalarının had safhaya ulaştığı bir dönemde, yılmadan mücadele eden, sendikacılık derdi olan tüm örgütümüzü, en içten duygularla kutluyoruz.

Eğitim-İş olarak, yeni şubelerimizden de aldığımız güçle, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da hem Cumhuriyet Devriminin kazanımlarını sahiplenmeye ve yüceltmeye; hem de sınıfsal haklarımızı geliştirerek, kazanımlarımızı her türlü sömürüye ve saldırıya karşı savunmaya devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebookmail
1 19 20 21